TVORBA NÁZVU FIRMY

TVORBA NÁZVU FIRMY

PREČO JE NÁZOV FIRMY
DÔLEŽITÝ

Názov firmy predurčuje úspech

Názov firmy je jeden z najdôležitejších faktorov pre úspech firmy.
Pokiaľ to je možné, mal by byť jednoduchý, zapamätateľný a mal by v sebe niesť posolstvo firmy. Mal by sa dať jednoducho vysloviť a taktiež napísať, aby si ho ľudia mohli jednoducho odovzdávať.

ČO BY MAL NÁZOV FIRMY
OBSAHOVAŤ?

Mal by byť jednoduchý a zapamätateľný

Pri tvorbe názvu firmy je dôležité vyhnúť sa spoluhláskam, ktoré sa pri vyslovovaní spodobujú. Ďalej je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa názov písal komplikovane, aby nedochádzalo ku komunikačným šumom.

DOBRÝ NÁZOV
SA ĽAHKO ŠÍRI

Pri komunikácií ho ľahko zdieľate

Ak chcete známym doporučiť firmu alebo značku, s ktorou ste spokojní, tak jednoduchý názov sa Vám bude ľahko opisovať a zdieľať. Ľahšie sa dá povedať a napísať, že toto si môžu kúpiť vo firme Mondo, ako opisovať firmu bez názvu alebo s ťažko vysloviteľným názvom.

PREČO MÁ NÁZOV
TVORIŤ ODBORNÍK
?

Názov musí byť použiteľný v praxi

Názov firmy by mal vytvárať odborník, ktorý pozná oblasť marketingu a dokáže pri tvorbe zvážiť množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech firmy alebo značky. Ak sa tento fakt pri tvorbe berie do úvahy, názov sa v praxi dobre používa. Naopak, ak sa pri tvorbe na nieco nemysli, môže to v buducnosti skomplikovat situáciu pri používaní názvu.

VYTVORÍME ÚSPEŠNÝ NÁZOV

Pri tvorbe budeme brať do úvahy všetky dôležité faktory

Pri tvorbe názvu dávame veľký dôraz na jednoduchosť a atraktívnosť názvu, ktorý pritiahne Vašich zákazníkov. Okrem vyššie uvedeného, berieme do úvahy veľké množstvo faktorov, ktoré predurčujú úspešnosť firmy s dobrým názvom.

Odlíšte sa a buďte rozpoznateľní a odlišní od konkurencie.

MONDO - reklamná agentúra - vizitky dizajn

Pošlite nám vyplnený formulár

Opíšte nám Vašu činnosť, pre ktorú by ste chceli názov vytvoriť.

Poradíme, spočítame a ak Vám cena bude vyhovovať, môžeme sa pustiť do práce.